Fandraisana antsoratra Fanamarinana ny maha mpandova

Service, Bureau, Lieu
Kaominina


Fizotrany
  • Tsy maintsy manatrika ny iray amin'ireo mpandova

Antontan-taratasy ilaina
  • Kara panondro ;
  • Fanambarana fahafatesana ;
  • Dika lasitry ny bokim-pianakaviana ;
  • Dika lasitra kara-panondro sy fanamarinana toeram-ponenana
  • Vavolombelona 04 mihoatran'ny 21 taona(dika lasitra kara-panondro sy fanamarinana toeram-ponenana).

Sarany
  •  DF : 2000 Ar ;

Faharetan'ny fahatontosana
---