Famindram-pananana tolo-belona

Institution, Ministère
Ministeran’ny Fanajariana ny tany

Service, Bureau, Lieu
Birao ifototra an'ilay toerana voakasika


Fizotrany
 • Fandinihana ;
 • Fahazoan-dalàna ;
 • Fandoavana sarany ;
 • Fikarakarana.

Antontan-taratasy ilaina
Réquisition ;
 • CSJ (taratasy fanamarinan-tany latsaky ny telo volana)
 • Taratasy fiantohan'ireo voakasika, voamarina araky ny lalana;
 • Dika lasitra kara-panondro voamarina ho an'ireo rehetra voakasika ;
 • Dikam-bokin-tany na extrait matriciel ;
 • Famindram-pananana tolo-belona voamarina eo anatrehan'ny fanjakana ;
 • Pilanina voasonian'ireo manao ny fanoratana ny tany;
 • Fahazoana alalana anaovana ny fanoratana (sy ny morcellement).

Sarany
 • Sarany raikitra : 40000 Ar isaky ny mpanao tolo-belona izay ligne directe descendante (Lois de Finance 2021) ;
 • Saran'ny fanoratana : 5% ny tombam-bidi-tany raha efa nisy famindram-pananana tsy andoavam-bola tolo-belona

Faharetan'ny fahatontosana
 • Tsy voafaritra mazava