Rétablissement de Bornes (barème prix)

Institution, Ministère
Ministeran’ny Fanajariana ny tany

Service, Bureau, Lieu
Circonscription Topographique Bâtiment Topo Anosy


Fizotrany
 • Fandraisana sy fanoratana ny antotan-taratasy
 • Fandoavana ny sarany
 • Fisafidianana ny Mpandrefy tany
 • Fidinana ifotony
 • Fikarakarana eo anivon'ny biraom-panjakana
 • Fanamarinana
 • Fahazoan-dalana
 • Fanomanana
 • Fankatoavana
 • Fametrahana ho tahiry.

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana (imprimé)
 • Planina 01
 • Chemise 01
 • Taratasy fanamarinan-tany 01
 • Dika lasitra CI.

Sarany
Saran'ny fitahirizana:
 • 40.000Ar + 2% ny tombam-bidi-tany raha efa nisy famindram-pananana tsy andoavam-bola tolo-belona
 • Onitra omena ny Mpandrefy Tany

Faharetan'ny fahatontosana
 • 45 andro raha feno ny antotan-taratasy angatahina