Fanoratana sora-pifanekem-barotra (Tanimpanjakana)

Institution, Ministère
Ministeran’ny Fanajariana ny tany

Service, Bureau, Lieu
Circonscription Topographique Bâtiment Topo Anosy


Fizotrany
 • Fandraisana sy fanoratana ny antotan-taratasy ;
 • Fandoavana ny sarany ;
 • Fisafidianana ny Mpandrefy tany;
 • Fidinana ifotony ;
 • Fikarakarana eo anivon'ny biraom-panjakana;
 • Fanamarinana ;
 • Fahazoan-dalana ;
 • Fanomanana;
 • Fankatoavana
 • Fametrahana ho tahiry.

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana (imprimé) ;
 • Planina 01 ;
 • Chemise 01 ;
 • Taratasy fanamarinan-tany 01 ;
 • Dika lasitra CI.

Sarany
 • Saran'ny fitahirizana: 40.000Ar + 2% ny tomba:-bidi-tany raha efa nisy famindram-pananana tsy andoavam-bola tolo-belona;
 • Onitra omena ny Mpandrefy Tany

Faharetan'ny fahatontosana
 • 45 andro raha feno ny antotan-taratasy angatahina